Panel používateľa

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod CLEAAR.eu/sk/eshop

Predávajúci:
Názov spoločnosti: APL Agency, s.r.o.,
Adresa: Teplička 241, Spišská Nová Ves 052 01
IČO: 51 76 4440
DIČ: 2120788296

IČ DPH: SK2120788296

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK50 7500 0000 0040 2607 3871
Zastúpenie spoločnosti: Peter Lačný, konateľ
Predávajúci prevádzkuje internetový obchod www.CLEAAR.eu/sk/eshop a vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod CLEAAR.eu/sk/eshop.
Používaním web-stránok internetového obchodu Predávajúceho a potvrdením objednávky dáva Kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov
Stránka: Internetová stránka www.CLEAAR.eu/sk/eshop
Produkty a tovar: Produkty a tovary ktoré sú ponúkané na Stránke.
Tovar na doručenie: Objednané a Kupujúcim zaplatené Produkty a tovar.
Kupujúci: Fyzická, prípadne právnická osoba ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy, alebo požiadavky na sprostredkovanie Produktov a tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
Obdarovaný: Tretia osoba, v prospech ktorej boli Produkty a tovar zakúpené Kupujúcim.
Kupón na zľavu: Kupón v elektronickej, alebo tlačenej forme riadne potvrdený Predávajúcim s unikátnym kódom a platnosťou oprávňujúci Držiteľa poukazu, alebo Kupujúceho uplatniť si zľavu v hodnote uvedenej na tomto kupóne na nákup Produktov a tovaru na Stránke
Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je dodanie Produktov a tovaru ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.CLEAAR.eu/sk/eshop Predávajúcim a záväzok Kupujúceho uhradiť dojednanú kúpnu sumu za objednané Produkty a tovar Predávajúcemu.
Objednávka: Objednávka Produktov a tovaru ponúkaných na Stránke.

Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci sa zaväzuje:
1. Dodať Produkty a tovar alebo Kupón na zľavu špecifikované v internetovom obchode www.CLEAAR.eu/sk/eshop v kúpnej cene a za podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Zabezpečiť realizáciu a dodanie Produktov a tovaru podľa podmienok uvedených v ich popise na Stránke.
Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie objednaných Produktov a tovaru, alebo Kupónu na zľavu zavinené doručovateľskou spoločnosťou (napríklad Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť) alebo elektronickou poštou.
Kupujúci sa zaväzuje:
1. Zaplatiť za objednané Produkty a tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
2. Objednané Produkty a tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek vád tieto bezodkladne oznámiť.
3. V prípade, že si Kupujúci objednané Produkty a tovar (na základe objednávky) neprevezme, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci objednané Služby, produkty a tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia.
4. Kupujúci súhlasí s doručením faktúry v PDF formáte na e-mail uvedený v objednávke.

Článok III.
Spôsob objednávania
1. Objednávka Produktov a tovaru a jeho následná kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou, mailom na adrese: info@aplagency.com, alebo telefonicky na čísle 0903 127 129. Pri objednaní prostredníctvom Stránky spôsobom platby Internet banking a platobnou kartou je Kupujúci povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na Stránku. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Kupujúcemu potvrdenie o objednávke.
2. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Kupujúcemu, prípadne Obdarovanému v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Kupujúceho.
3. Uskutočnením objednávky Kupujúci súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslanú objednávku potvrdí Predávajúci do 24 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania Produktov a tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa Objednávky.
5. Zrušenie objednávky je zo strany Kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na Stránke Predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí Predávajúci Kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, Predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet Kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

Článok IV.
Cena
1. Všetky ceny uvedené na Stránke sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u Poskytovateľov služieb.
2. Faktúra vystavená na základe Objednávky je súčasne daňovým dokladom, dodacím a záručným listom.
3. Predávajúci je platcom DPH.
4. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
5. Možnosti doručenia a spôsobu platby za Služby, produkty a tovar, ako aj presné ceny za tieto spôsoby doručenia a platby sú uvedené na Stránke a sú platné v okamihu objednania.

Článok V.
Platby
1. Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry, cez PayPal systém. Na základe odoslanej Objednávky so zvolenou platbou prevodom na účet vystaví Predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže Kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu, internetbankingom,
 b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho
2. Platba je možná iba v EUR.
3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu emailom po odoslaní tovaru.

Článok VI.
Dodacie podmienky
1. Dodacia lehota na Tovar na doručenie v ponuke Predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 5 pracovných dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude Predávajúci Kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky mailom, alebo telefonicky. Ak Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať Objednávku v súlade s Článkom IV. Spôsob objednávania, bodom 5 týchto Obchodných podmienok.
2. Tovar na doručenie bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

Článok VII.
Doručenie tovaru
1. Predávajúci zabezpečuje dopravu Tovaru na doručenie spôsobom, ktorý si Kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: a) Slovenskou poštou, b) Kuriérom GLS, c) cez výdajné miesta Zásielkovne.
2. Miesto odberu je stanovené na základe Objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie Tovaru na doručenie na určené miesto.
3. Tovar na doručenie je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní Tovaru na doručenie skontrolovať neporušenosť zásielky.
4. Spolu s Tovarom na doručenie dodá Predávajúci kupujúcemu dodací list a faktúru (daňový doklad) - ak nie je faktúra posielaná elektronickou formou vopred. Predávajúci taktiež dodá spolu s Tovarom na doručenie návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha Tovaru na doručenie.
5. Za Tovar na doručenie zodpovedá Predávajúci až po jeho prevzatie Kupujúcim. Tovar na doručenie sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie Tovaru na doručenie.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného Tovaru na doručenie Kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového Tovaru na doručenie kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
7. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že má Predávajúci nedostatok Tovaru na doručenie a tak Kupujúcim objednaný Tovar na doručenie môže Kupujúcemu, alebo Obdarovanému dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

Článok VIII.
Odstúpenie od vybavenej objednávky
1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej Objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru.
2. Tovar na vrátenie musí byť: a) nepoškodený, b) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.
3. Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 1 článku VIII. týchto Obchodných podmienok, je povinný: a) kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, b) zaslať tovar naspäť na adresu Predávajúceho - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
4. Po splnení podmienok podľa bodov 1 až 3 Článku VIII. týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je Predávajúci povinný: a) prevziať tovar naspäť, b) vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej Objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 1 až 3 Článku VIII. týchto Obchodných podmienok nebude Predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Článok IX.
Záruky a reklamácie
1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
4. Reklamovaný Tovar je Kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady, na tento popis môže využiť tlačivo Reklamačný protokol k objednanému tovaru ktoré je dostupné k voľnému stiahnutiu na Stránke napr. aj v časti Obchodné podmienky na Stránke.
5. Postup reklamácie:
a. Čo najskôr informovať Predávajúceho emailom alebo telefonicky o chybe výrobku.
b. Poslať produkt späť na adresu firmy Predávajúceho

Článok X.
Alternatívne riešenie sporov
Kupujúci má právo zaslaním mailu na info@aplagency.com obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.CLEAAR.eu/sk/eshop sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané podľa osobitného dokumentu ochrana osobných údajov prevádzkovateľa APL Agency, s.r.o.. Dokument je uverejnený na: https://www.aplagency.sk/ochranaosobnychudajov 

Článok XII.
Záverečné informácie
1. Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Spišská Nová Ves, Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves a Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom vydania a uverejnenia na Stránke.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
5. Zaškrtnutím políčka: Súhlasím s obchodnými podmienkami. pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti, porušenia kúpnej zmluvy, alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom, alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok a zvyšné časti príslušného ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tým ostávajú nedotknuté.

Tieto VOP sú platné od 8.10.2018 a nahrádzajú pôvodné VOP zo dňa 23.5.2018.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie